ascii art | 阿小信的博客
阿小信大人的头像
Where there is a Python, there is a way. 阿小信大人

ascii art2014-09-03 03:12

图片转化为ascii字符组成的图像: http://ascii.mastervb.net/index.php

字符转化为ascii图像:http://fsymbols.com/generators/

╭╮╱╭╮╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╭━━━╮╱╱╱╱╱╱╱╱╭━━╮╱╱╱╱╭━━━╮╭━━━╮╭━━━╮╭━━╮╭━━╮╭━━━╮╱╱╱╱╭╮╱╭╮
┃┃╱┃┃╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱┃╭━━╯╱╱╱╱╱╱╱╱╰┫┣╯╱╱╱╱┃╭━╮┃┃╭━╮┃┃╭━╮┃╰┫┣╯╰┫┣╯┃╭━╮┃╱╱╱╭╯╰╮┃┃
┃╰━╯┃╭━━╮╭╮╭╮╭━━╮┃╰━━╮╭╮╭╮╭━╮╱╱┃┃╱╭━╮╱┃┃╱┃┃┃╰━━╮┃┃╱╰╯╱┃┃╱╱┃┃╱┃┃╱┃┃╭━╮╰╮╭╯┃┃
┃╭━╮┃┃╭╮┃┃╰╯┃┃┃━┫┃╭━━╯┃┃┃┃┃╭╮╮╱┃┃╱┃╭╮╮┃╰━╯┃╰━━╮┃┃┃╱╭╮╱┃┃╱╱┃┃╱┃╰━╯┃┃╭╯╱┃┃╱╰╯
┃┃╱┃┃┃╭╮┃╰╮╭╯┃┃━┫┃┃╱╱╱┃╰╯┃┃┃┃┃╭┫┣╮┃┃┃┃┃╭━╮┃┃╰━╯┃┃╰━╯┃╭┫┣╮╭┫┣╮┃╭━╮┃┃┃╱╱┃╰╮╭╮
╰╯╱╰╯╰╯╰╯╱╰╯╱╰━━╯╰╯╱╱╱╰━━╯╰╯╰╯╰━━╯╰╯╰╯╰╯╱╰╯╰━━━╯╰━━━╯╰━━╯╰━━╯╰╯╱╰╯╰╯╱╱╰━╯╰╯


                                     ʜ̲̅ᴛ̲̅ᴛ̲̅ᴘ̲̅:̲̅/̲̅/̲̅ғ̲̅s̲̅ʏ̲̅ᴍ̲̅ʙ̲̅ᴏ̲̅ʟ̲̅s̲̅.̲̅ᴄ̲̅ᴏ̲̅ᴍ̲̅/̲̅ɢ̲̅ᴇ̲̅ɴ̲̅ᴇ̲̅ʀ̲̅ᴀ̲̅ᴛ̲̅ᴏ̲̅ʀ̲̅s̲̅/̲̅

字母转为ascii图像也可以用figlet:https://github.com/cmatsuoka/figlet

Frank, Ian & Glenn's Letters

 _____        _    ___        ___  
| ___| __ __ _ _ __ | | __  |_ _|__ _ _ __  ( _ ) 
| |_ | '__/ _` | '_ \| |/ /  | |/ _` | '_ \  / _ \/\
| _|| | | (_| | | | |  < _  | | (_| | | | | | (_> <
|_| |_| \__,_|_| |_|_|\_( ) |___\__,_|_| |_| \___/\/
             |/              
 ____ _         _    _     _  _        
 / ___| | ___ _ __ _ __ ( )___ | |  ___| |_| |_ ___ _ __ ___ 
| | _| |/ _ \ '_ \| '_ \|// __| | |  / _ \ __| __/ _ \ '__/ __|
| |_| | | __/ | | | | | | \__ \ | |__| __/ |_| || __/ | \__ \
 \____|_|\___|_| |_|_| |_| |___/ |_____\___|\__|\__\___|_| |___/

如果您觉得从我的分享中得到了帮助,并且希望我的博客持续发展下去,请点击支付宝捐赠,谢谢!

若非特别声明,文章均为阿小信的个人笔记,转载请注明出处。文章如有侵权内容,请联系我,我会及时删除。

#Linux/Mac#  
分享到:
阅读[1312] 评论[1]

你可能也感兴趣的文章推荐

本文最近访客

网友54.*.*.22[火星]2018-08-21 08:30
网友46.*.*.81[火星]2018-08-21 08:14
网友46.*.*.67[Ashburn]2018-08-21 08:11
网友46.*.*.83[火星]2018-08-21 07:59

发表评论

#1 书记122.*.*.74[北京]6460 :
看不太出来是啥呢
2015-01-29 13:00 回复